میزان اختلاف سنی، در ازدواج چقدر باید باشد؟

اشتراک گذاری این مقاله در

میزان اختلاف سنی، در ازدواج چقدر باید باشد؟
میزان اختلاف سنی، در ازدواج چقدر باید باشد؟

فهرست مطالب

محصولات ارائه شده :

جهت اشتراک گذاری مقاله
یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید

میزان اختلاف سنی، در ازدواج چقدر باید باشد؟

یکی از مسائل  بسیار مهمی که باید هنگام تصمیم گیری برای ازدواج حتما درنظر بگیرید، اختلاف سنی در ازدواج می باشد. برخی می‌گویند که زن حتما باید چندین سال کوچک‌تر از مرد باشد، درحالی‌که ممکن است بقیه سن‌وسال را فقط یک عدد بدانند و معتقد باشند که با هر میزان اختلاف سنی می‌توان زندگی مشترک موفق و ازدواجی پایدار داشت. برای اینکه بدانید حق با کدام نظریه است، در ادامه با ما همراه شوید.

چگونه میتوانید تصمیم بگیرید که آیا اختلاف سنی می تواند در ازدواج شما مشکلی ایجاد کند یا نه؟

درحالیکه سالها قبل، ازدواج با فاصلهی سنی زیاد به اندازهی امروز خیلی متداول و عادی نبود و در اغلب موارد، این مردان بودند که با دختران بسیار جوانتر از خودشان ازدواج میکردند اما این روزها چنین ازدواجهایی به دلایل گوناگونی درحالافزایش است و در بعضی موارد زنان هم با مردان بسیار جوانتر از خودشان ازدواج میکنند.

اما چگونه میتوان فهمید که چنین رابطهای، آیندهی روشنی پیشرویش دارد یا نه!؟ اگر در حال حاضر درگیر چنین رابطهای هستید و نمیتوانید درست تصمیم بگیرید یا میخواهید دید منطقیتری نسبت به این موضوع پیدا کنید، این مقاله را به هیچ وجه از دست ندهید…

بین شما و فرد مورد علاقهتان چند سال اختلاف سنی وجود دارد؟ تفاوتهای سنی در آشناییهای قبل از ازدواج و در زندگی مشترک معمولا موضوع بسیار مهم و حساسی برای زوجهایی است که بین آنها پنج، ده یا بیشتر از ده سال اختلاف سنی وجود دارد.

امتیازی که میان زوجهای تقریبا همسن از وجود دارد، آن است که بهندرت در مورد مسئله میزان اختلاف سنی فکر میکنند؛ اما برای سایر زوجها این یک مسئلهی حیاتی بهشمار میرود؛ بهخصوص هنگامیکه یک رابطهی جدی را شروع میکنند و میخواهند بدانند که اختلاف سنیشان چه تأثیری روی رابطه‌ عاطفیشان میگذارد.

میزان اختلاف سنی، در ازدواج چقدر باید باشد؟

اختلاف سنی در اکثر زوجها چقدر است؟

میزان تفاوت سنی در زوجهای بزرگسال آمریکایی بهدقت مورد بررسی قرار گرفته است: مرکز تحقیقات Pew، دادههای مربوط به سازمان بررسی جامعهی آمریکا در سال ۲۰۱۳ را تجزیهوتحلیل کرد و متوجه شد، که اگرچه اغلب آمریکاییها (۷۸ تا ۸۰ درصد) در اولین ازدواجشان شریکهایی تقریبا همسن خودشان انتخاب میکنند، بسیاری دیگر نیز به اینگونه عمل نمیکنند

در زوجهای دارای تفاوت سنی، مردان بیشتر به سراغ زنان کمسنوسالتر میروند تا زنان بزرگتر از خودشان: ۱۰ درصد از مردان با زنانی که ۶ تا ۱۰ سال جوانتر از آنها هستند و ۵ درصدشان با زنانی که ۱۰ سال یا بیشتر از ۱۰ سال از آنها کوچکتر هستند، ازدواج میکنند. اما این گرایش در میان زنان متفاوت است و فقط ۲ درصد از آنها با مردانی که ۶ تا ۹ سال از آنها کوچک‌‌ترند ازدواج میکنند و فقط ۱ درصد از زنان، همسرانی دارند که ۱۰ سال یا بیشتر از ۱۰ سال از آنها جوانترند.

اختلاف سنی در ازدواجهای مجدد، بیشتر است…

اگر اینگونه بهنظر میرسد که مردان هنگام ازدواج مجدد بهدنبال زنان جوانتر هستند، باید بگوییم که با توجه به تحقیقی در مرکز تحقیقات Pew در سال ۲۰۱۴، این مسئله کاملا حقیقت دارد. تنها ۵۷ درصد از مردان در ازدواج مجدد با زنان تقریبا همسن خودشان ازدواج میکنند؛ ۱۰ درصد از آنها زنانی را انتخاب میکنند که ۱۰ سال یا بیشتر از ۱۰ سال از آنها کوچکتر باشند و ۱۸ درصد به دنبال شریکهایی هستند که ۶ تا ۸ سال از آنها جوانترند. در همان مطالعه، زنان فقط در ۱۱ درصد از موارد از همسرانشان بزرگتر بودند.

میزان اختلاف سنی، در ازدواج چقدر باید باشد؟

چگونه میتوانید بفهمید که آیا یک رابطه با اختلاف سنی زیاد، خوب پیش خواهد رفت یا نه؟

با افزایش تعداد ازدواجهایی که زوجهای آنها اختلاف سنی زیادی باهم دارند، دیگر قرارگذاشتن با کسی که چندین سال از شما بزرگتر یا کوچکتر است، کاری عجیب و غیرمعمول نیست. بااینحال چنین روابطی ممکن است با چالشهای زیادی همراه باشند: اما چگونه میتوانید تصمیم بگیرید که آیا اختلاف سنی در ازدواج شما مشکلی ایجاد خواهد کرد یا نه؟ آیا اختلاف سنیتان بیشازحد زیاد است یا سن، عامل مهمی برای شما و شریک عاطفیتان بهحساب نمیآید؟

اینها نمونههایی از مسائل بالقوهای هستند که در روابط زوجهایی با اختلاف سنی زیاد، از اهمیت نسبتا بیشتری برخوردارند:

۱چقدر شبیه هم هستید؟
شباهت میان دو طرف میتواند میزان رضایتمندی را در روابط طولانیمدت پیشبینی کند. درحالیکه همهی زوجها گاهی اوقات در مورد علایق مشترک و اولویتهایشان بایکدیگر بحث میکنند، اما زوجهای دارای اختلاف سنی زیاد معمولا این مسئله را بیشتر از بقیه تجربه میکنند. سن ممکن است فقط یک عدد باشد یا میتواند به عاملی تبدیل شود که باعث ایجاد تفاوتهای فاحشی در نحوهی گذراندن اوقات فراغت، چگونگی صرف پول یا تصمیمات دیگر میشود.

۲آیا هردوی شما زمانبندی مشابهی برای رابطهتان دارید؟
اگر احتمال ازدواج وجود دارد، صحبتکردن درمورد زمان، در برداشتن گام بعدی میتواند برای زوجهای دارای اختلاف سنی، بسیار مفید باشد. اگر شبکهی اجتماعی یکی از آنها عمدتا از زوجهای متأهل تشکیل شده است، اما دیگری فقط دوستان مجرد دارد، هریک از دو طرف با انتظارات و فشارهای مختلفی مواجه خواهند شد. صحبتکردن در مورد انتظارات و برنامههای هریک از طرفین میتواند به چنین زوجهایی کمک کند که در مورد گام بعدی در رابطهشان بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند.

میزان اختلاف سنی، در ازدواج چقدر باید باشد؟

۳آیا دوستان و اعضای خانوادهتان از شما حمایت میکنند؟
باتوجه به بررسیهای انجامشده، زوجهای دارای اختلاف سنی نسبت به زنوشوهرهای همسن، بیشتر با مخالفت و عدم تأیید اجتماعی مواجه میشوند. نادیدهگرفتهشدن رابطهی آنها توسط دوستان و اعضای خانواده میتواند فشار زیادی روی آنها وارد کند، آنها را منزوی کند و یا حتی میتواند دیدگاههای دو طرف را نسبت به رابطه به شدت تغییر دهد.

درحالیکه زوجهای دارای اختلاف سنی بهاندازهی زوجهای همسن بههم متعهد هستند؛ اما عدم تأیید رابطهی آنها توسط دیگران میتواند از میزان تعهدشان کمتر کند. بهعبارت دیگر داشتن خانواده و دوستانی که از چنین زوجهایی حمایت میکنند، میتواند برای روابطی با اختلاف سنی بالا بسیار مفید باشد.

۴بچه میخواهید یا نه؟
این سؤال فقط مختص زوجهای دارای تفاوت سنی زیاد نیست؛ اما وجود فاصلهی سنی زیاد بین دو طرف میتواند تصمیمگیری در این مورد را دشوارتر کند. پدرومادرشدن – خواه فرزند بیولوژیکی خودتان باشد یا فرزندخوانده – در دههی ۲۰ و اوایل دههی ۳۰ با دههی ۴۰ یا ۵۰ یا ۶۰ زندگی، بسیار متفاوت است. اگر هر دو طرف نظر مشابهی در مورد پدرومادرشدن در آینده داشته باشند، از هر نظر به نفع رابطهشان می باشد.

۵آیا از لحاظ مالی آماده هستید؟
اگر قرار است رابطهی شما به ازدواج ختم شود، ممکن است لازم باشد با یک مشاور مالی مشورت کنید تا یک برنامهی مالی در اختیارتان قرار دهد که از منافع هر دوی شما پشتیبانی کند. تفاوتهای سنی میتوانند چالشهایی در برنامه ریزی بازنشستگی ایجاد کنند. مجلهی خبری اخبار آمریکا و گزارش جهانی میگوید که برای داشتن یک شریک زندگی جوانتر، باید خودتان را از نظر مالی آماده کنید؛ این در برخی شرایط میتواند بهمعنای بهتأخیرانداختن بازنشستگی برای طرف مُسنتر باشد.

۶آیا اهداف رابطهی شما هماهنگ (همسو) هستند؟
خیلی سخت است که یکی از طرفین رابطه به خوشگذرانی کوتاهمدت فکر کند، اما طرف دیگر اهداف بلندمدت در سر داشته باشد. چنین اهداف ناهماهنگی در یک رابطه، به روابط دارای اختلاف سنی محدود نمیشود، بااینحال برخی از عوامل مربوط به سن میتوانند در تعیین اهداف نقش بسزایی داشته باشند.

یک نظرسنجی از بزرگسالان مجرد آمریکایی نشان داد که ۳۳ درصد از افراد ۱۸ تا ۲۴ ساله، دلیل اصلی ازدواجنکردنشان را «نداشتن آمادگی برای ازدواج/ بیشازحد جوان بودن» اعلام کردند، درحالیکه فقط ۱۱ درصد از افرد بالای ۳۵ سال، همین دلایل را برای مجردماندنشان برشمردند.

زوجها برای آنکه بفهمند آیا میتوانند یک رابطه زناشویی پایدار و شاد ایجاد کنند یا نه، در مورد تمام تفاوتهایشان بحث و گفتوگو میکننداختلاف سنی ممکن است یک بُعد از رابطه تان باشد؛ اما بعید است که بتوان آن را تعریف (مشخص) کرد. درواقع یک نظرسنجی جدید نشان میدهد که اکثر آمریکاییها عشق ۸۸ درصد، تعهد ۸۱ درصد و همدلی ۷۶ درصد را بهعنوان دلایل مهم ازدواج درنظر میگیرند و اینها ارتباط چندانی با سنوسال افراد ندارند.

میزان اختلاف سنی، در ازدواج چقدر باید باشد؟

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x