شناخت PQF مغز انسان

مرتضی روحانی
دکتری روانشناسی بالینی
  • 00:00:20
  • 0 تومان

درمان اضطراب کودکان

مرتضی روحانی
دکتری روانشناسی بالینی
  • 00:00:00
  • 0 تومان

انتخاب موفق در ازدواج

مرتضی روحانی
دکتری روانشناسی بالینی
  • 00:00:00
  • 0 تومان

مدیریت زمان

مرتضی روحانی
دکتری روانشناسی بالینی
  • 00:00:28
  • 0 تومان

اختلال وسواسی اجباری

مرتضی روحانی
دکتری روانشناسی بالینی
  • 00:00:00
  • 0 تومان