نشانه های بلوغ در نوجوانان2

نشانه های بلوغ در نوجوانان2

نشانه های بلوغ در نوجوانان2   نشانه بلوغ به طور نمونه، فارغ از هیچ دلیلی مشخص و معلوم ممكن میباشد موقعیت شادمانه وی تبدیل به افسردگی گردد یا این که در عین غرور حس خویش كم بینی و شرم ساری كند. با آنكه خودپرست و خودخواه میباشد البته صفت نوع صلح و آشتی و خیرخواهی […]

نشانه های بلوغ در نوجوانان1

نشانه های بلوغ در نوجوانان1

نشانه های بلوغ در نوجوانان1   نشانه های بلوغ در نوجوانان نوجوانی دارای خصوصیت های مخصوص به خود میباشد كه كاملاً با اخلاق و منش زمان كودكی متفاوت میباشد. گرچه نوجوانی دنباله زمان كودكی میباشد و كودكان نیز مانند نوجوان ها دستخوش احساسات تند میباشند، لیكن هیجانات عاطفی نوجوان ها نسبت به زمان كودكی شان […]