روانشناسی کودک1

روانشناسی کودک1

روانشناسی کودک1 روانشناسی کودک تصمیم به صاحب فرزند شدن در خانواده ، یعنی پذیرفتن مسئولیت سنگین در تربیت است که در صورتی بخواهیم کلمه تربیت را تعریف کنیم ، در واقع به معنای تعلیم دادن یا این که رشد که مشمول مجموعه ای از روش های مثبت و منفی میباشد. زمانی که خردسالان خویش را […]