مشاوره فردی

مشاوره فردی

مشاوره فردی با دقت به تعارض داشتن نیاز ها و تمایلات ما با واقعیات محیط و رابطه ها ، فشار روانی در زندگی بشر ، امر اجتناب ناپذیری است و از این رو شخص در زندگی خویش با بحران هایی رو به رو خواهد شد و برای حل کردن آنان بایستی تصمیم صحیحی بگیرد . […]