طلاق عاطفی

طلاق عاطفی

طلاق عاطفی جدایی عاطفی چیست؟ جدایی تنها به معنای حک شدن مهرطلاق در شناسنامه زن وشوهر نیست. گاهی دونفر سال ها زیر یک سقف زندگی می کنند اما درحقیقت از یکدیگر جدا هستند. این اتفاق آسیب های زیادی را برای زن وشوهر و فرزندان آنها به همراه خواهد داشت. درنظر بیشتر مردم ازدواج دو نتیجه […]