نقاشی،شناخت درون کودک

نقاشی،شناخت درون کودک

نقاشی،شناخت درون کودک نقاشی، دریچه ورود به درون کودک نقاشی خردسالان هم برایشان نوعی لذت و بازی میباشد و هم می تواند به پدر و مادر در دیدن و شناختن دنیای درونی آنان کمک کند. نقاشی خردسالان نه فقط برای آنان یک نوع لذت و بازی میباشد، بلکه میتواند به پدر و مادر در دیدن […]