حریم شخصی کودکان2

حریم شخصی کودکان2

حریم شخصی کودکان2 سخنی مهم با والدین در مورد حریم شخصی کودکان در صورتی کسی موبایل خویش را به ما میدهد فقط همان عکس یا این که صفحه را ببینیم. در صورتیکه کسی موبایل خویش را برای دیدن عکس یا این که چیزی به ما میدهد صرفا همان جا را ببینیم و صفحه ها و […]