نشانه های بلوغ در نوجوانان1

نشانه های بلوغ در نوجوانان1

نشانه های بلوغ در نوجوانان1   نشانه های بلوغ در نوجوانان نوجوانی دارای خصوصیت های مخصوص به خود میباشد كه كاملاً با اخلاق و منش زمان كودكی متفاوت میباشد. گرچه نوجوانی دنباله زمان كودكی میباشد و كودكان نیز مانند نوجوان ها دستخوش احساسات تند میباشند، لیكن هیجانات عاطفی نوجوان ها نسبت به زمان كودكی شان […]