مهارت کنترل استرس2

مهارت کنترل استرس2

مهارت کنترل استرس2 مهارت کنترل استرس سفارش های کوچک برای رویا رویی سازگارانه با استری(بالا بردن توان عمومی مقابله) ۱. خودتان را تشویق نمائید. ۲. به خودتان جایزه بدهید. ۳.اعتمادبه نفس بیشتری داشته باشید. ۴. احساس شوخ طبعی خویش را حفظ نمایید. ۵.به جای جنگیدن با احساسات آنان رابیان نمائید. ۶. رژیم غذایی سالم داشته […]