خانواده و محبت

خانواده و محبت

خانواده و محبت خانواده ارزشمندترین بنیاد اجتماعی در نزد پروردگار بلندمرتبه میباشد که با محبت و پیوند زن و مرد شروع می شود محبت برای آدم یک نیاز طبیعی میباشد. چنانکه بشر به آب و غذا نیاز دارد به محبت نیز نیاز دارد و مقام این محبت را بیشتر در چهارچوب خانواده جستجـــو می نماید. […]