بهبود خواندن در کودکان2

بهبود خواندن در کودکان2

بهبود خواندن در کودکان2 راه های مطمئن جهت بهبود خواندن در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه به آن چه كه كودك تان میخواند عشق و علاقه نشان دهید. از وی بخواهید درباره كتاب یا این که فصلی كه به پایان رسانده برایتان بگوید. مقصود مهم قصه چه بود؟ شخصیت مورد عشق و علاقه وی […]