ترس های زندگی

ترس های زندگی

ترس های زندگی ترس های زندگی ترس یکی از قوی‌ترین و بنیادی‌ترین احساسات ما انسان هاست. تمام مردم دنیا به خاطر وجود ساز و کار‌های شیمیایی یکسان این احساس را تجربه می‌کنند. به همین دلیل است که ترس را همزاد ما انسان‌ها معرفی میکنند. در واقع کارکرد اصلی هراس در همه دوران‌ها محافظت از خود […]