مشاوره والدین و تربیت فرزند

مشاوره والدین و تربیت فرزند

مشاوره والدین و تربیت فرزند   تربیت فرزند و مشاوره تربیت به معنای محافظت و مواظبت میباشد . در رابطه های والدین بچه ، طفل از والدی که الگوی زندگی اجتماعی احترام آمیز و توام با همیاری میباشد ، پیروی می نماید . پدر و مادر به عنوان معلمی میباشند که با تربیت فرزندانشان ، […]