سوءاستفاده‌ی جنسی ازکودکان

سوءاستفاده‌ی جنسی ازکودکان

سوءاستفاده‌ی جنسی ازکودکان راهکارهایی برای پیشگیری سوءاستفاده‌ی جنسی از خردسالان کودک‌آزاری جنسی نوعی کودک‌آزاری میباشد که به هرگونه رابطه جنسی با طفل خردسال اطلاق می‌گردد. طفل به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند از عمل جنسی رضایت داشته باشد. به همین دلیل، شخصی که وارد اینگونه ارتباطی با طفل می گردد جرمی بزرگ مرتکب شد‌ه‌است، که اثرات سوء آن تا […]