پیشرفت تحصیلی فرزندان

پیشرفت تحصیلی فرزندان

پیشرفت تحصیلی فرزندان نقش پدران در پیشرفت تحصیلی فرزندان! پدران – آیا شما میدانید که خواندن همراه با بچه تان میتواند به عملکرد تحصیلی خوب آنان منجر شود؟ بررسی‌ها نشان میدهد که هنگامی پدران در یادگیری مشارکت می نمایند، خردسالان نمره های بهتری کسب می نمایند، از مدرسه بیشتر لذت میبرند و احتمال کمتری دارد […]