جلوگیری از عصبانیت کودکان1

جلوگیری از عصبانیت کودکان1

جلوگیری از عصبانیت کودکان1   چگونه از افزایش عصبانیت کودکان در محیط خانه جلوگیری کنیم؟ کرونا موجب ایجاد احساساتی نظیر اضطراب، استرس و پرخاشگری می‌شود. این احساسات به ویژه دربین خردسالان و نوجوان ها، در سنین گوناگون، بیشتر دیده میشوند البته با راهکارهایی می توان از بروز این احساسات در خردسالان پرهیز کرد. تعطیلی مدرسه […]