روانشناس کودک3

روانشناس کودک3

روانشناس کودک3 معرفی اختلالات بالینی در خردسالان : 1. بیش فعالی در خردسالان : از 7 تا 8 درصد خردسالان مدارس ابتدایی به اختلال کم توجهی بیش فعالی دچار میباشند . در تشخیص بیش فعالی به عنوان نشانه های مهم آن می شود به شرایط هایی که بچه به دقت دائمی نیاز دارد ، اشاره […]