نشانه های بلوغ در نوجوانان2

نشانه های بلوغ در نوجوانان2

نشانه های بلوغ در نوجوانان2   نشانه بلوغ به طور نمونه، فارغ از هیچ دلیلی مشخص و معلوم ممكن میباشد موقعیت شادمانه وی تبدیل به افسردگی گردد یا این که در عین غرور حس خویش كم بینی و شرم ساری كند. با آنكه خودپرست و خودخواه میباشد البته صفت نوع صلح و آشتی و خیرخواهی […]