بازی خانگی با کودک2

بازی خانگی با کودک2

بازی خانگی با کودک2 20 بازی خانگی والدین و کودکان 3ـ بازی توپ داغ وسایل مورد نیاز: 1ـ یک توپ 2ـ حداقل سه بچه(تعداد بیشتر یعنی هیجان بیشتر) 3ـ موزیک شاد برای کودک‌ها توضیح بدهید که با شروع موزیک شاد کسی که توپ دارد بایستی سریع تا موزیک قطع نشده توپ را به دوست دیگرش […]