بازی خانگی با کودک3

بازی خانگی با کودک3

بازی خانگی با کودک3 20بازی خانگی والدین و کودکان 13ـ بازی قایم موشک از یکی‌از کودک‌ها بخواهید تا چشم بگذارد و تا 10 بشمارد تا دیگران قایم شوند بعد از شمارش 10 بایستی بگردد و افرادی که قایم شده اند را پیدا نماید، هر کس را پیدا نماید، نوبت بعد بایستی چشم بگذارد، بدین ترتیب […]