بازی خانگی با کودک3

بازی خانگی با کودک3

بازی خانگی با کودک3 20بازی خانگی والدین و کودکان 13ـ بازی قایم موشک از یکی‌از کودک‌ها بخواهید تا چشم بگذارد و تا 10 بشمارد تا دیگران قایم شوند بعد از شمارش 10 بایستی بگردد و افرادی که قایم شده اند را پیدا نماید، هر کس را پیدا نماید، نوبت بعد بایستی چشم بگذارد، بدین ترتیب […]

بازی خانگی با کودک2

بازی خانگی با کودک2

بازی خانگی با کودک2 20 بازی خانگی والدین و کودکان 3ـ بازی توپ داغ وسایل مورد نیاز: 1ـ یک توپ 2ـ حداقل سه بچه(تعداد بیشتر یعنی هیجان بیشتر) 3ـ موزیک شاد برای کودک‌ها توضیح بدهید که با شروع موزیک شاد کسی که توپ دارد بایستی سریع تا موزیک قطع نشده توپ را به دوست دیگرش […]