عواقب بدقولی والدین

عواقب بدقولی والدین

عواقب بدقولی والدین عواقب بدقولی والدین چیست؟ چنانچه قولی به فرزندتان می دهید و به آن عمل نمیکنید قابلیت و امکان دارد کودک احساس نماید که برای شما مهم نیست و شما به صورت ناخواسته به کودک خویش صدمه بزنید. عواقب بدقولی پدر و مادر پدر و مادران بایستی هنگام قول دادن به فرزندتان به […]