گاهی وقتها همسر شما به شما می گوید رابطه ات را با فلان دوستت کمتر کن شما علتش را میپرسید اما دلایل همسر شما برای شما قانع کننده نیست

 برای هر توصیه ای از جانب همسر دنبال دلیلی نباشید ؛ 

شاید همسر شما متوجه رفتاری از دوست شما شده که صلاح نمیدونه مطرح کنه 

✔️ رابطه تان را کمتر کنید و هرگز به آن دوست یا دوستان دیگرتان این موضوع را مطرح نکنید 

✖️ گفتن این مساله به دوستانتان ، سبب می‌شود دوستانتان در ارتباط با شما محتاط‌تر شوند ، یا خود را مزاحم زندگی شما بدانند و بتدریج ارتباطشان را با شما قطع کنند..