1.انتخاب
2 تناسب
3.مشورت
4.تحقیق
5.دقت
6.علاقه
7.توکل