لطفا هر عبارت را با دقت بخوانید ومشخص کنید در خلال هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بودید.