باسلام لطفا با توجه به تله دار بودن این تست، تست را با نهایت دقت به پایان برسانید و آن من واقعی خودتان را بروز دهید نه من آرماني