باسلام لطفا سوالات را با دقت پاسخ داده خوده واقعیتان را نشان دهید نه خود آرمانیتان را در سوالات هوش . ریاضیات . و تناسبات و تشابهات دقت لازم را داشته باشید