دکتر علی کاظمی دلویی

کارشناسی ارشد: روانشناسی عمومی دکتری: دکترای تخصصی روانشناسی(درحال اتمام رساله) عضویت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره: ۷۰۲۶ دریافت تقدیرنامه از دانشگاه های مختلف مشهد مقدس و همچنین از نیروی انتظامی خراسان رضوی و بیمارستان های شهر مشهد شرکت در برنامه های تلویزیونی سیمای خراسان بعنوان کارشناس از سال 1393تاکنون (با موضوع روانشناسی سلامت) تدریس دروس […]